Billedet på sidehoved
  • hjoerringskolen@hjoerring.dk

Målgruppe

Målgruppen OK / G2 specialklasserne er et tilbud til elever med massive indlæringsvanskeligheder, funktionsvanskeligheder og sammensatte problematikker. Eleverne bliver undervist i et rart miljø, hvor de lærer dannelse, udvikler integritet og opnår en oplevelse af identitet. 

Pædagogik

OK / G2 tager udvidet hensyn til hver enkelt elevs muligheder for at udvikle sig normalt. Det kræver en særligt tilrettelagt undervisning, hvor vi ikke tænker eller handler på de begrænsninger, elevernes problematikker normalt medfører. De mest bærende pædagogiske redskaber er NUZO samt forskellige læringsretninger.

Skoledagene

Vi forventer noget af vores elever og øver dem i at være i en undervisningsituation. Vi lærer dem at samarbejde og indgå i sociale relationer. Det sker gennem tydelige og let forståelige krav til disciplin, koncentration og kommunikation. Undervisningen foregår løbende og ved alle lejligheder, hvor elever og lærere samarbejder. Den er individuelt planlagt og foregår både i små grupper og enkeltvis. Leg, musik og rytmik er vigtige aktiviteter i læringsprocessen - og vi benytter kompenserende hjælpemidler og/eller alternative kommunikationsformer i det omfang, der er behov for det. OK / G2 klasserne holder til på Muldbjerg undervisningssted.

Forældresamarbejde

Forældresamarbejde OK / G2 klasserne vægter samarbejdet mellem skole og hjem meget højt, fordi vi ved, at det skaber de bedste betingelser for både den enkelte elevs læring og trivsel og for undervisningsmiljøet i klassen generelt. OK / G2 tilbyder som minimum to skole-hjemsamtaler om året, hvor I kan høre om jeres barns status på de faglige, sociale og personlige områder. I dialog med lærere og pædagoger, kan I desuden finde områder, der bør være fokus på i kommende perioder. Udover de årlige samtaler er I altid velkommen til at kontakte skolen på telefon eller via mail og skoleintra.

Eksternt samarbejde

OK / G2 har et tæt samarbejde med PPR, fysioterapeuter og psykologer. Derudover samarbejder vi med Børne- og familieafdelingens sagsbehandlere. Sammen med de eksterne samarbejdspartnere samler vi et stærkt og givende netværk om det enkelte barn og familie, som støtter op om elevens udvikling, trivsel og læring.

Faglighed

Eleverne i OK / G2 klasserne er udfordret på deres evne til at lære samt på deres kognitive potentialer - fx er de fritaget for Folkeskolens afgangsprøver. Derfor tolker vi begrebet faglighed med større rummelighed, så det også omfatter personlige og sociale kompetencer. Fx træner vi helt almindelige dagligdags udfordringer som at lytte til hinanden, færdes på gaden og fx ’gå til købmanden’.

I OK er der mulighed for, at eleverne kan tage Folkeskolens afgangsprøve. Vi styrker og bygger videre på elevernes allerede eksisterende potentialer og kompetencer, så de bliver mere robuste, lærer at mestre egne liv og dermed opnår at blive mere betydningsfulde.

Brobygning

De sidste to år af skoleforløbet begynder vi - med udgangspunkt i den enkelte elevs ressourcer og potentiale, et samarbejde med UU-vejlederne om muligheder for praktik. Det kan fx være Specialskolen for Voksne i Hjørring, diverse efterskoler for handicappede unge eller en ungdomsuddannelse.