Billedet på sidehoved
  • hjoerringskolen@hjoerring.dk

Målgruppen

Kontaktklasserne er et tilbud til børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Vi er delt op i to forskellige tilbud; K1 og K2. Vi har elever fra 0.-9. klasse. I K1 tilbuddet er hoveddiagnosen oftest ASF, autisme spektrum forstyrrelser, der kan være kombineret med andre forstyrrelser som fx Tourette, ADHD, angst, OCD eller NLD. K2 tilbuddet henvender sig til elever, som både har en autismediagnose, er mental retarderede samt har evt. andre diagnoser.

Pædagogik

Vi er inspireret af TEACCH-pædagogikken, som er en af de eneste pædagogiske metoder der bruges til børn med bl.a. autisme spektrum forstyrrelser. Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte elevs baggrund og prøver gennem struktur, forudsigelighed og tydelighed at skabe de bedste betingelser for barnets udvikling og trivsel.

Vi udfordrer vores elever, så de bliver så dygtige som muligt. Vi tror på, at anerkendende tilgang skaber de bedste forudsætninger for læring. Det er vigtigt at eleverne opnår forståelse af de sociale spilleregler og lærer at kompensere for deres vanskeligheder, så de kan begå sig bedst muligt blandt andre. Derfor består vores undervisning også af social læring og træning, hvor vi bl.a. arbejder med selvforståelse. Her benytter vi forskellige pædagogiske værktøjer til samtaler, klassesamtaler, sociale historier og visualisering.

Skoledagene

Eleverne møder fra 8.00-15.00. Vi har mellem 5 til 8 elever i hver klasse, der som udgangspunkt, har tilknyttet to lærere og en pædagog. Vi forsøger at tilpasse vores pædagogikker til det enkelte barn, så han/hun udfordres tilpas og oplever en god balance mellem kendt læring og ny læring. Defor er der ofte forskel på, hvor meget struktur, forudsigelighed og tydelighed vi skaber for det enkelte barn.

I hverdagene er der vekselvirkning mellem fællesundervisning og individuel undervisning ved egen arbejdsplads. Pauser og frikvarterer er forskellige fra klasse til klasse - og fra barn til barn.

Kontaktklasserne holder til på Højene undervisningssted.

 

Forældresamarbejde

Vi vægter forældresamarbejde højt, og ser det som en betingelse for, at de enkelte elever trives godt og lærer mest muligt. Vi har et højt informationsniveau, og fortæller løbende hvordan jeres barn trives og udvikler sig. Især i de yngste klasser skriver vi dagligt i kontaktbøger, og senere informerer vi så mere over intranettet eller via telefonkontakt. Men kommunikationen vender ligeså gerne den anden vej, hvor I som forældre altid er velkommen til at kontakte os.

Eksternt samarbejde

Kontaktklasserne har tilknyttet psykologer fra PPR, talepædagog, fysioterapeut, pædagogisk konsulent og UU-vejleder. Sammen med jer forældre deltager vi også i møder med barnets sagsbehandler.

Faglighed

Vi underviser i alle folkeskolens fag og gør meget ud af, at alle bliver så dygtige som muligt. Eleverne går til Nationale tests og afgangsprøver, med mindre det ikke giver mening for den enkelte elev. Dette aftaler vi med barnets forældre. Hvor det er muligt, forsøger vi at integrere enkelte elever i enkelte fag i almene klasser. Skal en elev integreres fuldt ud i en almenklasse, følger en af kontaktklassens voksne med i begyndelsen.

Brobygning

De sidste to år af skoleforløbet begynder vi - med udgangspunkt i den enkelte elevs ressourcer og potentiale, et samarbejde med UU-vejlederne om muligheder for praktik. Det kan fx være Specialskolen for Voksne i Hjørring, diverse efterskoler for unge, forløb på EUC og/eller besøg på HHX, HTX og STX.