Billedet på sidehoved
  • hjoerringskolen@hjoerring.dk

Målgruppen

Kløverklasserne er tilbud til til elever fra 0.-7. klasse, som har svært ved at være i normalklasser, og derfor har behov for en mere struktureret undervisning og et forenklet skoleforløb. Eleverne er børn, som ikke trives i den almene skole uden årsagerne er udredt, eller det er børn, som pga. familiære årsager har brug for tilbuddets midlertidige muligheder.

I klasserne arbejder vi med sociale færdigheder samt med at afklare hvilke kompetencer, der skal til for at komme tilbage i det almene system. Eleverne kan udredes undervejs i forløbet og derfor få afdækket, hvilke af kommunens øvrige specialtilbud, der imødeser vedkommendes udfordringer.

Pædagogik

I klasserne arbejder vi udfra en struktureret og genkendelig hverdag, hvor rutiner går igen - uanset hvilke fag der er på skemaet. Vi arbejder med grundfagene dansk, engelsk og matematik i individuelt tilpassede forløb, hvor vi tilgodeser folkeskolens øvrige fag i tværfaglige projekter.

Vores tilgang til eleverne er anerkendende, og vi understøtter og belønner hverdagens mange positive hændelser, historier og adfærd gennem positive handlinger, som er med til at gøre eleverne mere robuste og dermed mestre deres egen liv.

Vi arbejder aktivt med fælleskabet og elevernes sociale færdigheder, herunder elevens selvforståelse og en række personlige, sociale og faglige læringsmål der peger fremad mod den skolemæssige afklaring.

Skoledagene

Eleverne møder fra 8.15-15.00, og vi kan også tilbyde SFO. Eleverne er i undervisningen opdelt i mindre grupper efter funktionsniveau, klassetrin, mental alder, læringsparathed samt dagsform i forhold til undervisningens indhold. Dagligdagen byder på en vekselvirkning mellem fælles undervisning og individuel undervisning, hvor alle aktiviteter er sat i rammer og voksenstyret - også frikvarterer. Kløverklasserne holder til på Norgesvej 6.

Forældresamarbejde

Vi vægter samarbejde med forældrene meget højt, fordi vi ved, at det er en forudsætning for elevens trivsel og læring. Vi bruger enten intranettet, kontaktbøger, og minimum 4 årlige skole/hjemsamtaler for at holde kontakten og fortælle om alt det, der foregår i vores klasser.

Eksternt samarbejde

Kløverklasserne har tilknyttet psykolog fra PPR, rådgivende socialrådgiver og sundhedsplejerske.

Sammen med forældrene deltager vi i netværksmøder med barnets sagsbehandler minimum en gang årligt. Desuden inviterer vi sagsbehandler med til min. en skole/hjemsamtale om året.

Faglighed

Vi underviser i alle folkeskolens fag og gør meget ud af, at alle elever bliver så dygtige som muligt. Eleverne går til nationale test, med mindre det ikke giver mening for det enkelte barn. Dette aftales med barnets forældre. Vi arbejder løbende med afklaring om barnet skal udsluses tilbage til almenskolen, eller om barnet skal fortsætte i et af kommunens øvrige specialtilbud.

Brobygning

Når en elev skal udsluses fra en Kløverklasse, udarbejder vi en deltaljeret udslusningsplan som gennemgåes med alle parter inden udslusning. En udslusningsplan kan indebære, at en af skolens voksne i en periode deltager i undervisning hos modtagende tilbud - ligesom der kan foregå supervision og efterfølgende sparring.