Billedet på sidehoved
  • hjoerringskolen@hjoerring.dk

Målgruppen

STL, Sprog, Tale, Læseklasserne er specialklasser for normalbegavede børn med store udfordringer inden for sprog-, tale- og læseområderne. Selvom vores elever ikke er dygtige læsere, lægger vi stor vægt på, at de bliver i stand til at klare sig så godt som muligt - og at de så vidt muligt går til afgangsprøve i de fag, hvor det giver mening. Klasserne går fra 0.-9. klassetrin. og vi holder til på Lundergård undervisningssted.

Pædagogik

Udgangspunktet er altid det enkelte barn og den læringsmetode, der virker bedst for vedkommende. Vi har en anerkendende tilgang til alle, fordi vi tror på, at det fremmer læring og trivsel. Aktiviteter som sprog-, læse- og stavetræ- ning indgår som en naturlig og selvfølgelig del af undervisningen både individuelt og ift. hele klassen. Sproglærerne har stor erfaring i at arbejde med alle typer af sproglige udfordringer, de er dygtige til at identificere barnets behov og kan derfor efterfølgende igangsætte den rette læring til det enkelte barn. Derudover integrerer vi sprogudvikling, læsning og skriftligt arbejde i alle relevante aktiviteter og sammenhænge.

Skoledagene

I STL-klasserne har vi ca. 8-10 elever i hver klasse, som fast har tilknytte 2-3 lærere. Eleverne møder fra 8.00-15.00. Undervisningen er en vekselvirkning mellem individuel undervisning og fællesundervisning. Vi gør meget ud af der skal være en god stemning i klassen, så alle føler sig trygge og får tillid og mod til at udfordre sig selv i klassen på trods af vanskeligheder i forhold til enten sprog, tale eller at læse. Vi træner meget i at bruge sproget og tænker det ind i næsten al undervisning.

STL holder til på Lundergård undervisningssted.

Forældresamarbejde

I STL-klasserne vægter vi samarbejdet med forældrene meget højt. Vi bruger enten intranettet eller kontaktbøger for at holde kontakten. Efter skolestart udarbejder vi i løbet af efteråret en omfattende undervisningsplan, der matcher hver enkelt elev. Planen drøfter vi med jer til skole/hjemsamtalen- hvorefter den sættes i værk.

Eksternt samarbejde

STL-klasserne har tilknyttet psykologer fra PPR, talepædagog, fysioterapeut, pædagogisk konsulent og UU-vejleder. Sammen med jer forældre deltager vi også i møder med barnets sagsbehandler.

Faglighed

STL-klasserne er omfattet af folkeskoleloven, og eleverne bliver undervist i samme fag og fagområder som jævnaldrende børn i den almene skole. Udgangspunktet for fagligheden i undervisningen er dog altid den enkelte elevs læringsstil. Enkelte elever har så store vanskeligheder inden for enkelte fag, at deltagelse i undervisningen ikke giver mening. I de tilfælde samarbejder med vi med jer forældre om alternative undervisningsforløb.

Vi bruger også IT som kompenserende hjælpemiddel. Elever med sprogvanskeligheder har individuel taleundervisning af en talepædagog i en lektion om ugen. Desuden har enkelte elever mulighed for at blive integreret i den almene undervisning på Lundergårdskolen, hvis vi skønner, at vedkommende har glæde og udbytte af det.

Brobygning

De sidste to år af skoleforløbet begynder vi - med udgangspunkt i den enkelte elevs ressourcer og potentiale, et samarbejde med UU-vejlederne om muligheder for praktik. Det kan fx være Specialskolen for Voksne i Hjørring, diverse efterskoler for unge, forløb på EUC og/eller besøg på HHX, HTX og STX.